Scroll to top

Storytelling – disciplină opțională

Programul de formare „Strategii didactice strategiile specifice predării disciplinei opționale Storytelling” este un program de dezvoltare profesională continuă adresat cadrelor didactice.

  1. Domeniul tematic al programului pentru dezvoltare profesională continuă:
    Educaţie nonformală, extraşcolară şi extracurriculară
  2. Buget de timp: 40 ore

Componenta teoretică: 12 ore
Componenta aplicativ-practică: 24 ore
Componenta evaluativă: 4 ore

3. Obiective generale:
O1 – Cunoașterea, înțelegerea și interrelaționarea conceptelor teoretice și practic-aplicative, a unităților de conținut/ conținuturilor și sugestiilor metodologice necesare predării disciplinei opționale Storytelling;
O2 – Creşterea capacităţii cadrelor didactice de a utiliza și aplica metode interactive de predare-învățare-evaluare în contextele metodologice specifice date de predarea opționalului Storytelling;
O3 – Dezvoltarea unei atitudini proactive a cadrelor didactice în utilizarea strategiilor inovative specifice disciplinei opționale Storytelling;
O4 – Dezvoltarea flexibilității și a autonomiei gândirii cadrelor didactice în asigurarea unui context didactic motivațional care să determine îmbunătățirea rezultatelor învățării elevilor prin utilizarea strategiilor didactice specifice predării disciplinei opționale Storytelling.

4. Obiective specifice
Os 1.1. să identifice conceptele și normele metodologice specifice disciplinei opționale Storytelling
Os 2.1. să identifice principalele competențe didactico-metodologice și psihopedagogice care sunt necesare în utilizarea strategiilor specifice disciplinei opționale Storytelling;
Os 2.2. să asocieze un set de abilități necesare în utilizarea strategiilor specifice disciplinei opționale Storytelling
Os 2.3. să proiecteze un demers didactic specific disciplinei opționale Storytelling;
Os 3.1. să aplice în mod constant și unitar strategii didactice specifice disciplinei opționale Storytelling, precum și să evalueze atingerea la nivelul elevilor a obiectivelor didactice ce au fost proiectate pornind de la utilizarea acestor strategii;
Os 4.1. să conștientizeze utilitatea strategiilor didactice specifice Storytelling în demersurile didactice ale disciplinelor predate;
Os 4.2. să demonstreze o bună înțelegere și cunoaștere a aplicării strategiilor didactice specifice disciplinei opționale Storytelling în realizarea unor demersuri didactice de instruire integrată, transdisciplinară, în scopul îmbunătățirea rezultatelor învățării elevilor.

5. Competențe specifice
Cs 1. Formarea capacității de proiectare a unui demers didactic interactiv, utilizând strategiile specifice predării disciplinei opționale Storytelling;
Cs 2. Utilizarea adecvată a conceptelor și metodologiilor din domeniul predării disciplinei opționale Storytelling;
Cs 3. Dezvoltarea capacității de selecție a principalelor finalități/ competențe ce pot fi dezvoltate elevilor prin utilizarea strategiilor specifice predării disciplinei opționale Storytelling;
Cs 4. Exersarea abilităților de aplicare în mod constant a strategiilor specifice predării disciplinei opționale Storytelling;
Cs 5. Manifestarea unei conduite autoreflexive și a unei atitudini proactive și flexibile asupra propriului demers didactic în care utilizează strategii specifice predării disciplinei opționale Storytelling.